0
Вход и Регистрация
Безплатна доставка за поръчки над 150 лв.!

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за извършване на продажба на стоки през сайта за електронна търговия selected-bg.com  гр. София 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящите Общи условия за покупко - продажба на стоки през сайта за електронна търговия selected-bg.com, се уреждат договорните взаимоотношенията между Ераком ООД, ЕИК 130245889, със седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. Лагера бл.53 вх. 2  наричано за краткост "ПРОДАВАЧ" и лицата, ползващи услугите на сайта за електронна търговия на дружеството, наричани за краткост "КУПУВАЧИ''.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Целта на настоящите Общи условия е да се унифицират договорните клаузи относно всички Клиенти на дружеството ползващи услугите на сайта за електронна търговия selected-bg.com

Чл. 3.1 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно:

- Наименование на доставчика: Ераком ООД 

- Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лагера бл.53 вх. 2

- Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, ж.к. Лагера бл.53 вх. 2

- Данни за кореспонденция: email: [email protected]; тел.: 0885 694 178

- Вписване в публични регистри: ЕИК 130245889

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +359 2 91 53 518,

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл. „Петко Р. Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: +359 2 933 0565,

гореща линия: 0700 111 22

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.kzp.bg

3.2 Цените на всички продукти в магазина са крайни, обявени в български лева и не включват разходите за доставка на стоката.

Чл. 4.1 Обявяването на информацията по чл. 3 се счита за Публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ) на Република България и е отправена до неопределен кръг от адресати с цел отправяне на предложение от конкретен адресат към дружеството за закупуване на стоки, находящи се в сайта за електронна търговия selected-bg.com

4.2 С приемане на предложението на Купувача от страна на дружеството съобразно начина установен по – долу в настоящите Общи условия, между страните по настоящия договор възникват договорни правоотношения по повод конкретната покупка, по отношение на които се прилагат правилата и разпоредбите на настоящите Общи условия.

Чл. 5. За да получи правото да направи предложение и след неговото приемане да закупи предлаганите в сайта selected-bg.com стоки, Купувачът трябва да направи поръчка в сайта за електронна търговия като:

(1.) Попълни вярно, точно и пълно предоставената му електронна регистрационна и/или форма за поръчка с данните посочени в същата, като въведе информация във всички полета където е отбелязана като задължителна съответната информация;

(2.) След направена регистрация, Клиентът трябва да попълни и формата за поръчка чрез поставяне на продукти в "Количката за пазаруване" и финализиране на процеса или чрез полетата в "Лесна поръчка"

(3.) Финализира поръчката с бутоните "Завърши поръчката" или "Купи". При финализиране на поръчката Купувачът приеме текста на Общи условия на дружеството. С натискане на въпросните бутони, Клиентът декларира, че се е запознал с текста на предложените му Общи условия и безусловно приема същите. От този момент Общите условия се прилагат в договорните отношенията между страните.

Чл. 6. При промяна на данните, изисквани за попълване в електронната регистрационна форма или формата за поръчка, купувачът се задължава да уведоми продавача в срок до датата на изпращане на закупената стока. В противен случай продавачът не носи отговорност за проблеми при нейната доставка.

Чл. 7. След получаване на попълнената точно и пълно електронна регистрационна форма, Продавача изпраща на електронната поща на купувача потвърждение на извършената регистрация. След получаване на финализирана поръчка, Продавачът сащо изпраща на Купувача по електронната поща потвърждение на направената поръчка.

Чл. 8. Въз основа на данните, попълнени в електронната регистрационна форма, selected-bg.com , създава профил на купувача, достъпът до който се осъществява посредством уникално потребителско име и парола, избрани от самия купувач.

Чл. 9.Закупуването на стока, предлагана в сайта за електронна търговия selected-bg.com, става посредством подаване на поръчка и заплащане на цената на определената стока, както и на всички допълнителни разходи, свързани с доставката на стоката.

Чл. 10. При избран от Купувача начин на плащане – наложен платеж – плащането на цената на стоката и разходите по нейната доставка се извършват от Купувача при доставка на заявената стока.

Чл. 11. Купувачът декларира изричното си съгласие за авансово заплащане на цената на закупуваната от него стока и цената на извършваната доставка при избран от него начин на плащане – по банков път.

Чл. 12. В поръчката се попълва в електронна форма информация относно вида и количеството на закупуваната стока, условията на доставка, начин на плащане. Окончателното изпращане на поръчка се осъществява чрез потвърждаване на попълнената информация посредством натискане на бутоните „Завърши поръчката” или "Купи".

Чл. 13. Заявката за покупка се приема от продавача чрез изпращане на съобщение до електронната поща на купувача , което съдържа потвърждение на данните по чл. 52, ал. 1 ЗЗП.

Чл. 14. Купувачът заплаща цената на стоката и стойността на разходите по доставката чрез банков превод, извършен преди доставката на стоката, за което същият е дал изрично своето съгласие в чл. 11 от настоящите Общи условия или с наложен платеж, като заплащането става при получаване на закупената стока.

Чл. 15. За всяко извършено от Купувача плащане, Продавачът издава съответните първични счетоводни документи.

Чл. 16.1 Купувачът или трето лице, действащо от името и за сметка на купувача, приема стоката, като подписва всички придружаващи стоката документи.

16.2 В случай, че стоката не може да бъде предадена на купувача или на трето лице, действащо от името и за сметка на купувача, в срока или на адреса за доставка, по причини, независещи от продавача, купувачът поема всички разходи по повторното доставяне на стоката, ако последният отново изяви желание да я получи.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 17.1 Продавачът има задължение да прехвърли на купувача собствеността върху заявената стока.

17.2 Продавачът се задължава да използва получената от купувача информация за целите на договора и да не я предоставя на трети лица, освен при изрично съгласие от страна на купувача или в други, предвидени от закон случаи.

17.3 Продавачът се задължава да поддържа актуална информацията в сайта за електронна търговия.

17.4 Ераком ООД, не носи отговорност за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, както и за вреди, причинени върху софтуера или хардуера на купувача, произтичащи от използването по какъвто и да е начин на сайта за електронна търговия.

17.5 Всички стоки, които са предлагат и продават на сайта са със законова гаранция за съотвествие на стоката с Договора за продажба съгласно чл.112-115 от ЗЗП. Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с Договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

Чл. 18.Продавачът има право:

(1) Да получи цената по конкретната продажба за заявената от Купувача стока, ведно с всички разходи по нейната доставка.

(2) Да изпраща информация, запитвания и/или рекламни съобщения на електронната поща на Купувача, ако последният е изразил съгласието си за това.

(3) Продавачът има право да не достави част или всички поръчани от Клиента продукти при настъпване на обективни причини - недоставени стоки от страна на контрагенти към Продавача. 

(4) Продавачът има право на отказ на изпълнение на направена поръчка при неспазване на задълженията по чл. 19 от страна на купувача.

(5) Продавачът има право на отказ на изпълнение на направена поръчка при отказ на купувача да съдейства за определяне на точният размер на поръчаните продукти.

Чл. 19. Купувачът се задължава:

(1) Да заплати цената на стоката и разходите по нейната доставка на Продавача преди или при доставянето й.

(2) Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

(3) Да получи стоката на посоченото от него място на доставка;

(4) Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Да не подава заявки с данните или от името на трети лица.

(5) Да пази потребителското си име и парола от трети лица и да уведоми незабавно продавача при неправомерен достъп от страна на трето лице до клиентския му профил. В противен случай купувачът носи отговорност за всички вреди, причинени на продавача при или по повод използването на клиентския профил от трето лице.

(6) Да използва сайта за електронна търговия selected-bg.com единствено и само за целите на електронната търговия.

При неспазване на задълженията, Продавачът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Купувача до потребителския му профил, както и на отказ за изпълнение на направените от него поръчки, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са последица от неизпълнението на задълженията на Купувача. В тези случаи Продавачът има право да сезира държавните органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 20. Купувачът има право:

(1) Да получи закупената стока в сроковете, посочени на сайта selected-bg.com;

(2) Да откаже да получи стоката когато:

- доставената стока явно не съответства на заявената за покупка и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

- ако продадената вещ има недостатъци, които съществено намаляват нейната годност за обикновеното употребление;

(3) Ако купувачът е “Потребител” по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП, той може да се откаже от поръчаните стоки без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е носена, не е нарушена целостта на опаковката и не са премахвани етикетите, че е във вида в който е получена и в съответствие с условията по чл. 55 от ЗЗП.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си по чл. 55 на ЗЗП, той следва да изпрати Формуляр за връщане и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид. При реализиране на посочената възможност Ераком ООД, се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 14 (читиринадесет) дни от датата, на която е получил върнатата стока. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на Купувача.

Чл. 21.1 При прекратяване на договора в предвидените от закона случаи Продавача заличава клиентския профил на купувача и заличава паролата за достъп до магазина.

21.2 Купувачът може да поиска закриване на клиентския си профил по всяко време.

21,3 Договорните отношения между страните се прекратяват едностранно без предопреждение от страна на Продавача и при един от следните случаи: преустановяване на дейноста на Продавача, преустановяване на поддържането на електронния магазин, неспазване на задълженията по чл.19 от страна на Купувача.

Чл. 22.1  Обработването на личните данни от Продавача се извършва със съгласието на лицето, за което те се отнасят, което се изразява посредством изразеното съгласие с настоящите общи условия при направена поръчка.

22.2 Ераком ООД, предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

22.3  С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т. 3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на правилата и нормативите на действащото законодателство на територията на Република България.

Чл. 23.1  Настоящият сайт за електронна търговия selected-bg.com и публикуваните в него текстове и изображения са собственост на „К И Н Интернешънъл” ЕООД и са обект на авторското право. Правата върху тях принадлежат изцяло на Ераком ООД или неговите партньори.

23.2 Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

23.3 Правото на достъп на купувача до сайта за електронна търговия не може да бъде използвано в нарушение на правилата и нормативите на действащото законодателство на територията на Република България.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Продавача.

Чл. 25. За неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

magnifier